Regulamin świadczenia usług

Niniejszy Regulamin świadczenia usług w Instytucie Urody Holistica (Regulamin) określa ogólne warunki umów o świadczenie usług, jakie zawierane są pomiędzy Instytutem Urody Holistica a Klientami, obowiązki Stron umów oraz zasady odpowiedzialności Stron.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Instytutu, a także w siedzibie Instytutu Urody Holistica.

1. Definicje

 • Instytut - Instytut Urody Holistica, prowadzona przez ………………………………………….
 • Klient - osoba, na rzecz której ma zostać wykonana Usługa. W sytuacji, w której Usługa została zamówiona i opłacona przez osobę lub podmiot trzeci, za Klienta uważa się osobę, na rzecz której ma zostać wykonana Usługa. Nie pozbawia to osoby lub podmiotu zamawiającego uprawnień wynikających ze stosunku umownego pomiędzy nim, a Instytutem.
 • Usługa - zabieg oferowany przez Instytut w ramach jej działalności i wykonywany na podstawie umowy łączącej Klienta z Instytutem przez osobę zatrudnioną w Instytucie lub współpracującą z Instytutem.
 • Zabieg - zabieg kosmetyczny lub zabieg medycyny estetycznej.
 • Cennik - aktualne zestawienie oferowanych przez Instytut Usług wraz z cenami, które są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
 • Umowa - umowa, na podstawie której w ramach działalności Instytutu na rzecz Klienta ma zostać wykonana przez pracownika Instytutu lub osobę współpracującą z Instytutem Usługa lub kilka Usług.
 • Dokument - każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 • Leki - produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. Nr 45, poz. 271), które Klient nabywa we własnym zakresie na podstawie zalecenia lekarza współpracującego z Instytutem i w związku z wykonaniem Usługi.
 • Substancje - substancje niebędące produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. Nr 45, poz. 271), które są używane przez Klienta w związku z wykonaniem Usługi, w szczególności kosmetyki w rozumieniu przepisu art. 2ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 475).

2. Zasady świadczenia Usług

 1. Wykonanie przez Instytut Usługi na rzecz Klienta odbywa się po sporządzeniu z udziałem Klienta stosownej dokumentacji, na którą składają się: ………………………………………………………………………………… Niepodpisanie zgody na zabieg równoznaczne jest z odmową jego wykonania.
 2. Warunkiem wykonania przez Instytut Usługi na rzecz Klienta jest zakwalifikowanie go do Zabiegu przez upoważnioną osobę, poinformowanie go o możliwych negatywnych następstwach wykonania Zabiegu oraz ryzyku wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz podpisanie przez Klienta Oświadczenia o tym, że został on poinformowany o możliwych negatywnych następstwach wykonania Zabiegu oraz ryzyku wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
 3. Usługi świadczone są przez Instytut na rzecz osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Usługi mogą być świadczone na rzecz osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnej tylko za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego tych osób.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi na rzecz Klienta, w szczególności w sytuacji, w której jego stan zdrowia zgodny z Oświadczeniem powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa negatywnych następstw lub zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

3. Wykonywanie zabiegów

 1. Instytut oferuje Zabiegi z zakresu fryzjerstwa, masażu, kosmetyki, kosmetologii oraz medycyny estetycznej.
 2. Wszystkie Zabiegi wykonywane są przez osoby posiadające wiedzę, doświadczenie oraz kierunkowe wykształcenie. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonywane są przez lekarzy medycyny, specjalistów stosownych dziedzin. Zabiegi z zakresu kosmetologii wykonywane są przez dyplomowanych kosmetologów oraz przez techników usług kosmetycznych.
 3. Instytut może zalecić, aby przed dokonaniem Zabiegu Klient poddał się badaniom lekarskim celem ustalenia ogólnego stanu zdrowia i wykrycia ewentualnych przeciwwskazań do dokonania Zabiegu. Instytut zastrzega sobie prawo do uzależnienia wykonania Zabiegu od uprzednich badań. Badania takie winny być wykonane przez Klienta we własnym zakresie, na jego koszt i ryzyko.

4. Obowiązki Stron

 1. Instytut zapewnia wykonanie Zabiegu przez wykwalifikowaną osobę.
 2. Instytut zapewnia sprzęt do wykonania Zabiegu i dokłada należytej staranności aby sprzęt ten funkcjonował prawidłowo.
 3. Przed dokonaniem Zabiegu Klient obowiązany jest podpisać Kartę Klienta/zgodę na zabieg i Zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych.
 4. W razie podania informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji, o których udzielenie Klient został poproszony przez Instytut, ani osoby w niej zatrudnione lub z nią współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki Zabiegu lub jego niepożądane następstwa, których można było uniknąć, gdyby Klient nie podał informacji nieprawdziwych lub informacji nie zataił.
 5. Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytut jeśli uzna, że Zabieg przygotowywany jest lub przeprowadzany w sposób niefachowy lub jego zastrzeżenia budzi funkcjonowanie sprzętu wykorzystywanego do Zabiegu lub stan pomieszczenia, w którym Zabieg jest przeprowadzany.
 6. Po wykonaniu Zabiegu Klient jest informowany o zaleceniach, co do dalszego postępowania, w tym co do stosowania lub niestosowania określonych preparatów, leków lub substancji oraz co do możliwości wykonywania innych Zabiegów w określonym czasie.
 7. W sytuacji, w której Klient nie jest zadowolony z efektu uzyskanego przez wykonanie Zabiegu, winien poinformować Instytut o planowanym powtórzeniu Zabiegu lub przeprowadzeniu Zabiegu w obrębie tego samego obszaru w innym niż Instytut podmiocie. Informacja winna być udzielona na piśmie pod rygorem utraty prawa do dochodzenia odszkodowania w części dotyczącej kosztów powtórnego Zabiegu lub Zabiegu w obrębie tego samego obszaru ciała.

5. Prawa Klienta

 1. Klient ma prawo do poszanowania jego praw, w szczególności prawa do poszanowania godności oraz prawa do prywatności.
 2. Klient ma prawo do informacji o stanie zdrowia i proponowanych Zabiegach oraz ich skutkach, w tym o ryzyku wystąpienia negatywnych następstw lub zdarzeń niepożądanych. Klient ma prawo do tego, aby wszelkie swoje wątpliwości konsultować z osobą, która ma wykonać Zabieg. Prawo do informacji przysługuje Klientom, którzy ukończyli 16 lat, a także przedstawicielom ustawowym Klientów, którzy nie ukończyli 18 lat.
 3. Klient ma prawo wskazać osobę, której Instytut będzie mógł udzielać informacji na temat wykonanych Zabiegów oraz innych informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Zabiegu. Udzielenie zgody bez wyszczególnienia rodzaju informacji oznacza zgodę na udzielanie wszelkich informacji.
 4. Klient ma prawo wskazać osobę, która może być obecna przy wykonywaniu Zabiegu. Zgoda nie wymaga formy pisemnej – za zgodę poczytuje się brak sprzeciwu co do obecności takiej osoby podczas Zabiegu. Klient ma prawo sprzeciwić się temu aby przy Zabiegu obecna była osoba trzecia, przybrana przez osobę wykonującą Zabieg, chyba że osoba ta pomaga osobie wykonującej Zabieg. W takim przypadku brak Zgody oznacza odstąpienie od Umowy.

6. Dokumentacja i dane osobowe

 1. W związku ze świadczeniem Usług Instytut sporządza i gromadzi dokumentację Klienta, na którą składają się w szczególności Oświadczenia Klienta, wyniki jego badań, dokumenty wytworzone w procesie świadczenia Usługi, a także po wykonaniu Usługi.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność dokumentacji w zakresie, w jakim zawiera ona informacje udzielone przez Klienta.
 3. Dokumentacja Klienta nie stanowi dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 28 stycznia 2016r., Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Przepisy art. 23 – 30a tej ustawy stosuje się odpowiednio, za wyjątkiem przepisów art. 29 i 30, których nie stosuje się.
 4. Wraz z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji Klienta Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, sposoby ich przetwarzania i inne postanowienia dotyczące danych osobowych zawarte są w Oświadczeniu o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Odmowa wyrażenia Zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi oznacza odstąpienie od Umowy.

7. Płatności

 1. Za wykonanie Usługi należne jest wynagrodzenie według Cennika.
 2. Wynagrodzenie płatne jest, według wyboru Klienta, gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Instytutu (przelew przed wykonaniem zabiegu).
 3. Wynagrodzenie płatne jest w dniu wykonania Zabiegu. Jeśli Zabieg wykonywany jest podczas więcej niż jednej wizyty płatność dokonywana jest w dniu pierwszej wizyty.
 4. W przypadku płatności na rachunek bankowy dokonanej w dniu Zabiegu Instytut może poprosić o okazanie dowodu polecenia przelewu.

8. Odpowiedzialność

 1. Instytut, z zastrzeżeniem ust. 8.4., ponosi odpowiedzialność za osoby przez nią zatrudnione.
 2. Przy wykonywaniu Usług Instytut posługuje się osobami, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności w rozumieniu przepisu art. 429 Kodeksu cywilnego. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób, z którymi współpracuje.
 3. Na żądanie Klienta Instytut udzieli informacji, czy osoba, która świadczyła Usługę jest zatrudniona w Instytucie i w związku z tym może ponosić odpowiedzialność za jej działania i zaniechania, czy też z nią współpracuje. W przypadku współpracy na żądanie Klienta Instytut udzieli informacji pozwalających na zwrócenie się z ewentualnym roszczeniem bezpośrednio do tej osoby.
 4. Instytut, osoby w nim zatrudnione, ani osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne następstwa Zabiegu, które są wynikiem nieprzestrzegania przez Klienta jego obowiązków, niestosowania się do zaleceń lub wynikają z działania lub zaniechania osób zatrudnionych w Instytucie jeśli działania lub zaniechania tych osób nie pozostawały w związku z ich obowiązkami pracowniczymi.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej do chwili rozpoczęcia wykonywania na jego rzecz Usługi.
 2. Jeżeli wykonanie zabiegu wiąże się z koniecznością nabycia przez Instytut preparatów, leków lub substancji, Klient odstępując od umowy obowiązany jest do pokrycia kosztów ich nabycia, o ile został poinformowany o konieczności nabycia, a nabycie już nastąpiło. Instytut może potrącić należną z tego tytułu kwotę z kwoty wynagrodzenia, jakie winno być zwrócone Klientowi.
 3. W razie odstąpienia od umowy, za wykonanie której Klient uiścił wynagrodzenie przed dniem jej wykonania zwrot wynagrodzenia nastąpi – niezależnie od sposobu płatności – przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Wskazanie numeru rachunku bankowego winno nastąpić na piśmie lub w drodze mailowej.
 4. Jeśli płatność za usługę została zrealizowana przelewem zwrot uiszczonego wynagrodzenia nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego przelano środki tytułem wynagrodzenia.
 5. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę poniesionych kosztów, jeśli konieczne były one do przygotowania zabiegu, lub musiały być uiszczone z mocy prawa (podatki).

10. Usługi pakietowe

 1. W razie rezygnacji z wizyty abonamentowej należy powiadomić recepcję Instytutu nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego planowaną wizytę.
 2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem wizyta abonamentowa jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.
 3. W ramach jednego pakietu każdemu Klientowi przysługuje jednorazowe prawo do nagłego odwołania zabiegu (bez zachowania terminu wskazanego w pkt. 2).

11. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

 1. W Instytucie obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny i prosimy o punktualność.
 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia- to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować niezwłocznie telefonicznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

12. Reklamacja

 1. Reklamacja winna być skierowana wobec Instytutu w formie pisemnej niezwłocznie po ustaleniu podstaw jej sporządzenia.
 2. Instytut w terminie 14 dni poinformuje Klienta, czy reklamację uznaje i zaproponuje sposób spełnienia roszczeń Klienta z tego tytułu. W sytuacji, w której reklamacja wymaga uzyskania informacji od Klienta termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia uzyskania ostatniej żądanej przez Instytut informacji.
 3. W zakresie rozpatrywania reklamacji Klient obowiązany jest do współdziałania z Instytutem, w szczególności do udzielania informacji związanych z będącą przedmiotem reklamacji Usługą oraz do stawienia się do Instytutu, o ile będzie to niezbędne do ustalenia okoliczności istotnych dla rozpatrzenia reklamacji.

13. Inne postanowienia

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).